Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 75630 Херсонська область, Голопристанський район, с. Стара Збур’ївка, пров. Шкільний, 1, тел. 3-92-53.

Засновник навчального закладу: Херсонська обласна рада.

Головною метою навчального закладу є: забезпечення реалізації права громадян на повну середню освіту.

Навчання, проживання і харчування в закладі безкоштовні.

Головним завданням навчального закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на спеціальну освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виконання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • створення спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, відновлення здоров’я, подолання порушень психічного і фізичного розвитку коригування порушень аналізаторів і формування мовлення учнів.

Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

У навчальному закладі відповідно до Закону України «Про мови» визначається українська мова навчання.

До закладу приймаються діти з усіх областей України.

Потужність закладу 120 чоловік. Станом на 1 вересня у закладі навчається 111 дітей.

Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за даною формою навчання.Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі батьків або осіб, які їх замінюють, направлення і висновків ОПМПЦ, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявність відповідного рівня освіти (крім дітей, які вступають до 1 класу).У разі потреби учень, вихованець може перейти протягом будь-  якого року навчання до іншого навчального закладу.     Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється       за наявності особової справи учня встановленого Міністерством           освіти і науки України зразка.

Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і         закінчуються у перших класах 24 травня, у 2-9 класах 31 травня,            але не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри: перший – з 1 вересня    до 27 грудня, другий – з 13 січня до 31 травня.

Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

За погодженням з департаментом освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації, з урахуванням місцевих умов, специфіки навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих – 40 хвилин, п’ятих-дев’ятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації та територіальними установами держаної санітарно-епідеміологічної служби.

Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять

У навчальному закладі проводяться корекційно-відновлювальні заняття з ритміки, соціально-побутової просторової орієнтації, розвитку слухового сприймання, формування вимови і мови з          метою       корекції первинних і вторинних порушень, розширення         досвіду           соціально-психологічної адаптації та трудової     реабілітації.

Корекційні заняття проводять вчителі класу та спеціалісти-          дефектологи індивідуально або групами, залежно від     особливостей розвитку учнів та труднощів навчання.

Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У документі про освіту відображаються досягнення учнів у          навчанні.

Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

Учням, які закінчили повний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

 • по закінченню початкової школи – табель успішності, характеристика;
 • по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту.

За успіхи у навчанні для учнів, вихованців встановлюються такі форми морального заохочення: дипломи, грамоти, премії.

Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є: учні, вихованці, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, інші спеціалісти, батьки або особи які їх замінюють

Права і обов’язки учнів, вихованців, педагогічних та інших працівників визначається чинним законодавством та цим Статутом.

Учні мають право:

 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
 • на доступ інформації з усіх галузей знань;
 • брати участь у різних виставках, конкурсах, спортивних змаганнях тощо;
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів, вихованців;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насиллі, що порушують або принижують їх честь, гідність;
 • на безпечні та нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

Учні зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 • бережно ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватись законодавства, моральних, естетичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватись правил особистої гігієни.

Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я, який дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших  працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • самостійний вибір форм і методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров’я учнів, вихованців;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії , педагогічного звання;
 • участь у роботі громадського самоврядування навчального закладу;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • отримання пенсії, в тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;
 • на матеріальне, житлове побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання  педагогічних працівників від виконання      професійних обов’язків не допускається за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Педагогічні працівники зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень виконання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виховувати в учнів, вихованців повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • захищати учнів від будь-як форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору; виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
 • брати участь у роботі педагогічної ради.

У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують своїх посадових обов’язків, умови колективного договору, контракту або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

Батьки і особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

Батьки та особи, які їх замінюють несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної спеціальної освіти і зобов’язані:

 • забезпечити умови для здобуття дитиною певної загальної спеціальної освіти;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.