Для  створення позитивного психоемоційного клімату у закладі функціонує психологічна служба. Діяльність практичного психолога, соціального педагога відображена у річному та місячному плануванні.

Ділова документація практичного психолога, соціального педагога ведеться відповідно до Положення про психологічну службу та інших нормативно-правових документів, які регламентують діяльність психологічної служби. У кабінеті наявний графік роботи, посадова інструкція,  журнал щоденного обліку роботи та перспективного планування на тиждень, журнал протоколів індивідуальних консультацій, індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування, соціальні паспорти класів, банки даних дітей-інвалідів, список дітей з психофізичними вадами, аналітичні матеріали (протоколи психолого-педагогічних досліджень), статистичні та аналітичні звіти.

Практичним психологом дотримуються  правові та етичні норми щодо роботи з соціально-психологічною інформацією.

Кабінет практичного психолога, соціального педагога забезпечено меблями для проведення занять, психологічним інструментарієм для здійснення діагностичної, корекційно-відновлювальної та розвивальної, просвітницько-профілактичної роботи.

У Старозбур’ївській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ ступенів Херсонської обласної радисоціально-психологічна служба працює у складі практичного психолога: Совершенної Ю.О. та соціального педагога Саморфельд І.В.

Совершенна Юлія Олександрівна:

Освіта вища, кваліфікаційний рівень курси перепідготовки та перекваліфікації  Херсонський державний університет (2006рік)

Спеціальність: викладач психології.

 Педагогічний стаж – 15 років

На посаді практичного психолога  – 10 років

Спеціаліст:  II категорія

 

Саморфельд Ірина Вікторівна

Освіта вища, Херсонський державний університет

Спеціальність –вчител  мол. ланки, студент ХДУ факультету

Соціально-психологічна служба працює у тісному зв’язку з усіма учасниками навчально-виховного процесу, що позитивно впливає на розвиток особистості учнів. Вся робота служби спланована відповідно до нормативних документів. У практичного психолога та соціального педагога у наявності вся нормативно-правова документація, оформлена належним чином.

Практичний психолог Совершенна Ю.О. працює над науково-методичною проблемою «Розвиток пізнавальних процесів у дітей з порушенням інтелектуального розвитку в спеціальному  закладі». В ході роботи над даною проблемою психологом використовуються авторські  програми:

Решетіло С.В.  «Корекційно – відновлювальні заняття з розвитку психічних процесів учнів початкових класів» ;

Н. Герасимович орекційно-розвивальна програма «Долоньки надії».

      Психологом створюються належні умови для ефективної адаптації дітей при вступі до школи, а також при переході до наступних ланок навчання. Складаються та реалізуються програми корекційно-відновлювальних та розвивальних занять з учнями. Надаються консультації адміністрації навчального закладу, вчителям та батькам з психологічних аспектів навчання, виховання і розвитку дітей з врахуванням їх індивідуальних та вікових особливостей. Практичний психолог сприяє формуванню позитивного психологічного клімату в дитячих та педагогічному колективах навчального закладу шляхом підвищення комунікативної компетентності та психологічної культури педагогів і учнів. Використовує в своїй діяльності сучасні форми та методи надання психологічних послуг (семінари-практикуми, тренінги, індивідуальне та групове консультування тощо).

Соціальний педагог Саморфельд І.В. працює над науково-методичною проблемою «Вплив соціального статусу учня у класному колективі на формування особистості».

Для того, щоб здійснювати моніторинг розвитку учнів,  в закладі проводяться діагностичні зрізи у більш проблемні періоди розвитку особистості:

 • При вступі дитини до школи (з метою визначення готовності до навчання та індивідуальних особливостей школяра);
 • Адаптація до шкільного середовища (з метою вивчення пристосування першокласників до нової соціальної ролі);
 • Наприкінці навчання у початковій школі (з метою виявлення соціально-психологічної готовності до навчання у середній ланці освіти);
 • Адаптація учнів у середній ланці освіти (з метою вивчення особливостей перебігу адаптаційних процесів в умовах навчання);
 • Обстеження старшокласників (з метою вивчення адаптації в старшій ланці освіти та особистісного і професійного самовизначення)

У рамках кожного діагностичного мінімуму вивчаються особливості пізнавальної діяльності школяра, мотиваційної сфери, системи відношень до світу і самого себе, особливості поведінки в ситуаціях шкільної взаємодії (з педагогами та однолітками).

Діагностичні методики для кожної вікової групи зібрані в окремих папках, в яких є розроблені бланки опитувань та ключі до кожної діагностики.

За результатами діагностичних мінімумів проводяться психолого-педагогічні консиліуми, основною метою яких є вироблення програми дії кожного педагога, спрямованої на усунення недоліків у виховній, навчальній діяльності, а також усунення причин, які перешкоджають розвитку особистості кожного окремого учня.

Дуже важливим в роботі психолога школи є проведення психолого-педагогічних консиліумів. В цьому році пройшов консиліум «Визначення стану адаптованості новоприбулих учнів в умовах шкільного навчання школи-інтернату».  Саме під час консиліуму педагоги та вихователі школи-інтернату  мають змогу дізнатись індивідуальні та психологічні особливості учнів, які вони обов’язково врахують під час планування роботи з ними, забезпечуючи диференційований підхід, що полегшує період адаптації. За результатами діагностичного мінімуму педагоги організовують індивідуальну роботу з учнями, у яких можуть виникнути  труднощі під час адаптаційного періоду.

Після діагностичних мінімумів психологом  проводяться  індивідуальні консультації для учні, батьків, формуються групи для проведення корекційно-розвивальних занять. Наприклад, групи для тривожних дітей, дітей з підвищеним рівнем агресивності, групи з розвитку пізнавальних процесів та ін.

Для проведення корекційно-розвивальної роботи  в кабінеті психолога є корекційно-розвивальні програми, які розподілені за темами:

 • Розвиток когнітивних процесів
 • Подолання негативних емоційних станів в учнів початкових класів
 • Зниження рівня тривожності
 • Зниження рівня агресивності
 • Розвиток комунікативних здібностей

 

Психолог узагальнює результати діагностичних мінімумів, окреслює коло питань на які потрібно звернути увагу батьків та педагогів і проводить батьківські збори, а з педагогами  невеличкі лекції в рамках педагогічних нарад. Збори проходять у вигляді тренінгів і мають на меті допомогти батьками самим для себе визначити недоліки, яких вони припускаються  у вихованні  дітей і спланувати подальшу роботу, яка б допомогла дитині почуватись комфортно в сім’ї та шкільному середовищі.

Для кожного класу психологом створена  папка психолого-педагогічного супроводу, в якій знаходяться результати всіх діагностичних мінімумів, аналітичні звіти, рекомендації, надані педагогам, батькам, учням. Дані матеріали дають можливість відстежити динаміку розвитку особистості учня на різних вікових періодах, зробити порівняльну характеристику різних класних колективів. Крім результатів обов’язкових мінімумів у папках містяться результати  всіх діагностик, проведених протягом всього періоду навчання дитини в школі.

Робота практичного психолога не обмежується тільки проведенням обов’язкових діагностичних мінімумів.  Педагоги початкової школи співпрацюють із психологом, направляють батьків на консультації.

Важлива роль у вихованні всебічно розвиненої особистості надається спільній взаємодії батьків, учителів, вихователів та психолога, соціального педагога. Саме тому практичний психолог залучає педагогів до проведення розвивальних ігор, занять, діагностичної роботи. Кожен педагог закладу ознайомлений з методикою проведення діагностики «Схема-характеристика класу», яку вони заповнюють на початку кожного семестру. На основі психолого-педагогічного спостереження за дитиною. Це дає можливість відстежити динаміку кожного учня, спланувати подальшу роботу у класі. За результатами даної методики психолог визначає групу учнів, що мають проблеми у засвоєні знань, проблеми у спілкуванні з однолітками, зниження емоційного комфорту, переживання стресу. На основі отриманих даних психолог проводить індивідуальну діагностичну роботу з дітьми, визначає причини даної проблеми. Якщо результати опитування вчителів підтверджуються іншими методиками – проводиться корекційно-розвивальна робота. Якщо не підтверджуються – педагогам надається рекомендація переглянути свою методику роботи з учнями і знайти більш вдалий, індивідуальний підхід до дитини.

Колектив є могутнім засобом формування особистості, але тільки тоді, коли психологічний клімат у ньому позитивний, безконфліктний, кожен учень відчуває себе особистістю, і ні в кого не виникає потреби протиставляти себе іншим, якось виділятись серед однолітків, доводити свою унікальність і зверхність хибними методами: курінням, вживанням алкоголю, наркотиків, протиправною поведінкою. Саме тому починаючи з жовтня місяця соціально-психологічна служба закладу проводить соціометричні дослідження  в класних колективах. Соціометрія дає можливість відстежити статус кожного члена колективу та своєчасно попередити виникнення небажаних відхилень. Саме за допомогою цього методу визначаємо учнів аутсайдерів, у яких без сторонньої допомоги можуть сформуватись хибні уявлення про свою особистість, у зв’язку з чим такі учні можуть поповнити кількість важковиховуваних дітей, схильних до бродяжництва, вживання алкоголю, наркотиків.

          У класах з низьким рівнем групової об’єднаності проводиться анкетування за методикою  «Мій клас». За результатами анкетування можна встановити причини  які перешкоджають налагодженню дружних стосунків у колективі: підвищений рівень конфліктності; незадоволеність шкільним життям; підвищений рівень агресивності у колективі. Залежно від результатів анкетування планується і проводить робота з класом. З педагогами закладу проводяться групові консультації «Шляхи згуртування учнівського колективу», надаються рекомендації стосовно роботи з учнями аутсайдерами.

Соціально-психологічною службою постійно проводиться робота з підвищення психологічної культури педагогів, батьків, учнів. З педагогами закладу організовуються методичні об’єднання, практичні заняття, на яких психолог ознайомлює вихователів, вчителів з методикою проведення розвивальних ігор, вправ, знайомить з техніками аутотренінгу та релаксації.

З батьками проводяться батьківські збори:

 • Психологічна допомога батькам (лекція)
 • «Роль батьків у навчанні та вихованні першокласників»
 • Проблеми адаптації шестирічок до навчання в школі»
 • «Як навчити дітей вчитися»
 • Вороги підліткового віку
 • Причини дитячої агресивності
 • Обережно! Інтернет.
 • Формування гармонійних батьківсько-дитячих відносин у родині (лекція)

З учнями закладу проводяться години спілкування, тренінги, різноманітні акції:

 • Акція «Ми проти СНІДу»
 • Акція «Скажемо курінню НІ»
 • Акція «День доброти»
 • Акція «Добрі справи» до Дня толерантності.

Соціально-психологічна служба співпрацює з обласною психолого-медико-педагогічною консультацією, ХАНО. Звертаємося за порадами, консультаціями до спеціалістів.